บริการด้านคลังสินค้า

บริษัทฯ ให้บริการด้วยเงื่อนไขที่สามารถยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของลูกค้าได้ เพื่อประหยัดการค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็น

3 ส่วนหลัก

 1. ค่าพื้นที่
 2. ค่าบริหารคลังสินค้า
 3. ค่าบุคลากร

รายละเอียด

 1. การบริการพื้นที่จัดเก็บคิดเป็น ตารางเมตร โดยดูจากสินค้าที่จะเก็บว่ามีขนาดและน้ำหนักเท่าไหร่ เพื่อประเมินเครื่องมือในการบริหารสินค้าให้สามารถจัดเก็บและสะดวกในการจัดส่ง (พื้นที่ ตารางเมตรละ 150 บาท ขั้นต่ำ 50 ตารางเมตร) พื้นที่ต่อตารางเมตร รวมค่าพาเลท และ พื้นที่จัดว่าง พร้อมทั้งการดูแลรักษาสินค้า (ไม่รับเก็บสินค้าอันตราย หรือผิดกฎหมายและสินค้าที่ต้องการดูแลเรื่องอุณหภูมิ)
 2. ค่าบริหารคลังสินค้าดำเนินการพิจารณา จากขนาดของสินค้า และ เงิื่อนไขการบริหารจัดการ รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการทำงาน เอกสารทั้งหมด ปกติ 10-15% 
 3. พนักงานคลังสินค้า 1-2 อัตรา 35,000 บาท ประเมินจากสินค้า และ บริการที่ลูกค้าต้องการ (ไม่รวมค่าน้ำมัน พิจารณาจากการเส้นทางและปริมาณการส่ง)
 4. พนักงานธุรการคลังสินค้า เพื่อทำข้อมูลและดูแลเอกสารของลูกค้า 1 อัตรา ไม่คิดค่าบริการ
 5. ระบบ Logs ที่ใช้สำหรับบริหารสินค้าคงคลังและงานจัดส่งประจำวัน เป็นระบบพื้นฐานของบริษัทฯ (ลูกค้าจะได้รับการติดตั้งระบบเพื่อใช้ดูรายละเอียดและส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ) ไม่คิดค่าบริการ
 6. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมการประกันภัยสินค้า)
 7. บริษัทฯรับบริหารคลังสินค้า โดยมีระเบียบปฏิบัติที่อ้างอิง คำสั่งของลูกค้า และเอกสารยืนยันการรับสินค้าและการจัดเก็บ จากผู้ที่ได้รับอนุมัติ ร่วมกับบริษัทฯ โดยมีการทำเอกสารยืนยันก่อนเริ่มดำเนินงาน
 8. บริษัทฯจัดส่งรายงานผ่านระบบ LogS โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบ Inventory ของสินค้าได้แบบ real time 
 9. กรณีสินค้าสูญหาย หรือ เสียหายจากอัคคีภัย หรือ วาตภัย และลูกค้าไม่ประสงค์จะให้ทำประกันภัย บริษัฯจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าทุกกรณี
 10. กรณีสินค้ามีปัญหา ต้องมีการสอบสวนถึงปัญหานั้นๆก่อนการสรุป และหากบริษัทฯเป็นผู้ทำให้สินค้าเสียหาย หรือสูญหาย บริษัทฯจะรับประกันการจ่ายสินค้า ที่ราคาต้นทุนตามเอกสารการรับสินค้าที่แจ้งไว้ เมื่อทำการสรุปปัญหาเรียบร้อยและบริษัทฯเป็นฝ่ายผิดจะชดใช้คืนภายในไม่เกิน 30 วัน และไม่เกินจากที่ตกลงกันไว้
 11. บริษัทฯจัดส่งเอกสารการรับ การจ่ายคืนให้กับลูกค้า อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และ บริษัทฯจะเก็บสำเนาในรูปแบบดิจิตอลเท่านั้น เพื่อเป็นประวัติการดำเนินงาน
 12. กรณียกเลิกการเช่า หรือการบริหารต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเอกสารขอยกเลิก อย่างน้อย 30 วัน 

 

การบริการด้านจัดส่ง

สามารถใช้บริการเฉพาะงานจัดส่งประเภทเดียวได้ และ ให้ไปรับสินค้าในพื้นที่ของลูกค้าได้ 

บริษัทฯมีรถจัดส่งแบบตู้ทึบ และ พนักงานขับรถ พร้อมพนักงานติดรถ ให้บริการ โดยกำหนดรูปแบบการให้บริการหลัก

 1. สินค้า (ดูที่ขนาด และ น้ำหนัก)
 2. ระยะทาง (ดูที่พื้นที่การให้บริการ กรุงทเทพฯและปริมณฑล)
 3. ดูที่จุดส่งสินค้า และจำนวนจุด/วัน
 4. หรือ เป็นการวิ่งแบบ เหมาทั้งเดือน 

รายละเอียด

 1. สินค้าต้องอยู่ในการบรรจุที่สามารถยกและเคลื่อนย้ายได้ด้วยกำลังคนปกติ 1-2 คน
 2. หากสินค้ามีความเสี่ยงเรื่องแตกหักชำรุดง่ายต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. การขนส่งจะเริ่มออกรถตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.30 น. หากเหมาวัน คิดเวลาทำงาน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 4. ใน 1 วันจะจัดส่งไม่เกิน 3-4 จุดส่ง 
 5. พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 
 6. การจัดส่งต้องแจ้งเงื่อนไข ผู้รับสินค้า และรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน หากเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบและจัดส่งรายละเอียดลูกค้าให้ครบถ้วนก่อนการส่งสินค้า
 7. ในระหว่างวันต้องมีผู้ประสานงานกรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้หรือมีปัญหาในการจัดส่ง เพื่อที่จะได้แจ้งลูกค้าและนัดวันดำเนินการใหม่
 8. บริษัทฯจะอัพเดทข้อมูลการจัดส่งผ่านระบบ Logs เพื่อให้ทราบข้อมูลการดำเนินการในแต่ละวัน
 9. ราคาในการให้บริการ เดือนละ 35,000 บาท/คัน ไม่รวมน้ำมัน และ ค่าทางด่วน
  1. บริษัทฯทำประกันชั้น 1 ให้กับรถขนส่งทุกคัน
  2. บริษัทฯจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า
  3. บริษัทฯเตรียมพนักงานขับรถ และ พนักงานติดรถ 
 10. กรณีจัดส่งสินค้า ต่างจังหวัด ต้องแจ้งขอราคาเป็นครั้งๆ และ หากเหมาวัน คิดวันละ 2,500 บาท (รวมค่าน้ำมัน) เฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีนอก และส่งสินค้าไม่เกิน 2 จุดส่ง หากต้องการให้ยกเก็บในพื้นที่กรุณาแจ้งล่วงหน้า (อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม)
 11. กรณีให้บริษัทฯ เก็บเงินหรือวางบิลเพิ่มเติม ต้องแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนการดำเนินการ บริษัทฯไม่คิดค่าบริการเพิ่มกรณีส่งสินค้าวางบิล หรือ ส่งสินค้าเก็บเงินสด (ยกเว้นต้องเป็นการวิ่งงานเพิ่มเติม)
 12. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายขณะจัดส่ง รับผิดชอบ ชิ้นละไม่เกิน 500 บาท หรือราคาต้นทุนของสินค้านั้นๆ กำหนดการชดใช้เมื่อทำการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 30 วัน
 13. กรณีวิ่งแบบเหมาเดือน จะต้องกำหนดและระบุสินค้าและเงื่อนไขการปฏิบัติก่อนการเริ่มงาน
 14. กรณีต้องส่งคืนเอกสารสำหรับการจัดส่ง ต้องสรุปและกำหนดการจัดส่งร่วมกันก่อนดำเนินงานในครั้งแรก 
  1. บริษัทฯกำหนดส่งคืนให้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือตามตกลง
  2. บริษัทฯไม่เก็บเอกสารของลูกค้าไว้ แต่จะเก็บในรูปดิจิตอล เพื่อเป็นประวัติการจัดส่ง เท่านั้น

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการให้เข้าไปนำเสนอและดูรายละเอียดงานได้ที่ 

คุณนิพนธ์ ศรแก้ว 

กรรมการผู้จัดการ

083 085 5691 

Mail.logmat.info@gmail.com

 

ขนส่งสินค้า

งานขนส่ง , 262 ผู้ชม

ขนส่งสินค้า

งานขนส่ง , 352 ผู้ชม

พนักงาน

งานขนส่ง , 386 ผู้ชม

งานขนส่ง

งานขนส่ง , 397 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้